O środkach unijnych w Wołominie. Konferencja „Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021-2027”

O środkach unijnych w Wołominie. Konferencja „Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021-2027”

20.09.2023

Fundusze europejskie rozwinęły subregion warszawski wschodni. Zmieniła się jakość życia mieszkańców w obszarze m.in. transportu, zdrowia, ekologii, a także dostępności i edukacji. W poprzedniej perspektywie beneficjenci z regionu otrzymali aż 766,1 mln zł na realizację 530 projektów. O tym, jak skutecznie wykorzystać wsparcie z UE w obecnej perspektywie, można było się dowiedzieć podczas trwającej dziś w Wołominie konferencji „Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021-2027”. Przed beneficjentami kolejna szansa na udział w konkursach w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Region warszawski wschodni pozyskał prawie 766,1 mln zł z UE

Mazowsze nabrało tempa w rozwoju dzięki członkostwu w Unii Europejskiej,. W każdym subregionie, beneficjenci zrealizowali setki inwestycji zmieniających jakość życia mieszkańców. Pieniądze unijne pomogły m.in. w termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w rozwoju kolei, powstały nowe szpitale i kilometry dróg. Chronione są zabytki, a tereny zdegradowane poddawane rewitalizacji.  Z efektów zrealizowanych projektów korzystają m.in. przedszkolaki, uczniowie, lekarze, nauczyciele, seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami. Korzystamy wszyscy.

W poprzedniej perspektywie beneficjenci z subregionu warszawskiego wschodniego pozyskali aż 766,1 mln zł unijnej pomocy na realizację 530 projektów. Oto kilka przykładów:

  • Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF – 60 mln zł;
  • Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica – 95,8 mln zł;
  • Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Radzymin z zastosowaniem OZE – 2,6 mln zł;
  • Rozwój usług społecznych na terenie powiatu wołomińskiego – 1,3 mln zł;
  • Odnawialne Źródła Energii w gminie Mińsk Mazowiecki – 8,6 mln zł;
  • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miasta Otwock – 7,1 mln zł;
  • Budowa parkingu ”Parkuj i Jedź” w Tłuszczu – 5,1 mln zł;
  • Poprawa stanu technicznego zabytkowego Pałacu Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim wraz ze wzbogaceniem oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury – etap II – 1,3 mln zł.

Liderzy Funduszy Europejskich

W subregionie warszawskim wschodnim najwięcej projektów w perspektywie finansowej 2014-2020, bo ponad 200 zostało zrealizowanych w obszarze przedsiębiorczości i innowacji, na drugim miejscu znalazły się projekty ekologiczne 75 inicjatyw, trzecie miejsce przypadło projektom edukacyjnym 61 projektów. A kto jest liderem?

– Powiat  wołomiński  – 348,8 mln zł dofinansowania

– Powiat otwocki – 193,1 mln zł dofinansowania

– Powiat legionowski – 135,7 mln zł dofinansowania

Nowa perspektywa – nowe możliwości

Przed mazowieckimi beneficjentami kolejne możliwości. I to właśnie było tematem przewodnim konferencji regionalnej zorganizowanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

W obecnej perspektywie wsparcie zostanie ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności gospodarki, rozwój niskoemisyjnego transportu czy rozwój opieki zdrowotnej. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych już ogłosiła pierwsze nabory wniosków. Po latach było możliwe ubieganie się o dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej, ze wsparcia skorzystają także Ochotnicze Straże Pożarne, będzie również wyczekiwany nabór wniosków dotyczący dróg.

“Nowa perspektywa nabiera rozpędu. Przed nami intensywna praca przy ogłaszaniu konkursów i ocenie złożonych wniosków. Ważne z punktu widzenia beneficjentów, będą działania informacyjno-promocyjne, a także przestrzeganie karty praw podstawowych”

Zdjęcie sylwetki

— podkreślała Monika Tchórznicka zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych

Najbliższe konkursy – Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Priorytet II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza

Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Typy projektów: Zwiększanie ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenie skutków suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych

Planowane rozpoczęcie: 13 listopada 2023 r.

Alokacja: 91 534 475 zł

Działanie 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa

Typy projektów: Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi.

Planowane rozpoczęcie: 13 października 2023 r.

Alokacja 59 552 550 zł

Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Typy projektów: Gospodarka odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami

Planowane rozpoczęcie: 13 listopada 2023 r.

Alokacja 44 817 070 zł

Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Typy projektów: Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ (nabór dla przedsiębiorców)

Planowane rozpoczęcie: 13 grudnia 2023 r.

Alokacja 52 935 600 zł

Działanie 2.7 Bioróżnorodność

Typy projektów: Ochrona różnorodności biologicznej i rodzimych gatunków roślinnych i zwierzęcych na terenach miejskich i pozamiejskich

Planowane rozpoczęcie: 13 grudnia 2023 r.

Alokacja 48 325 792 zł

Priorytet III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu

Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT

Typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza – Alokacja 247 032 800 zł

Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny – Alokacja 53 369 637 PLN

Planowane rozpoczęcie: 15 grudnia 2023

Priorytet IV – Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza

Działanie 4.1 Transport regionalny i lokalny

Typy projektów: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych

Planowane rozpoczęcie: 29 grudnia 2023

Alokacja: 145 572 900 PLN

Priorytet VII – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu

Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów

Typy projektów:  Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących

Planowane rozpoczęcie: 29 września 2023

Alokacja: 12 792 770 PLN

Priorytet VIII – Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu

Działanie: 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa

Typy projektów: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo przy zastosowaniu usług aktywnej integracji,  Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach podmiotów integracji społecznej

Planowane rozpoczęcie: listopad 2023

Alokacja: 42 273 316 PLN

Działanie:8.3 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych

Typy projektów: Wzmocnienie potencjału organizacyjnego i kompetencyjnego partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarze zasad horyzontalnych UE w celu podniesienia jakości realizowanych usług

Planowane rozpoczęcie: 20 grudnia 2023

Alokacja: 13 233 900 PLN

Działanie: 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich

Typy projektów: Kompleksowe działania w zakresie integracji społecznej, zawodowej uzupełnione niezbędnymi usługami społecznymi na rzecz obywateli państw trzecich, w tym migrantów oraz ich otoczenia

Planowane rozpoczęcie: 24 października 2023 r.

Alokacja: 36 393 243 zł

Działanie: 8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin

Typy projektów: Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej

Planowane rozpoczęcie: grudzień 2023 r.

Alokacja: 19 362 740 zł


Skip to content