O środkach unijnych w Pionkach. Konferencja „Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021 – 2027”

O środkach unijnych w Pionkach. Konferencja „Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021 – 2027”

25.09.2023

Na przestrzeni 19 lat członkostwa Polski w UE na całym Mazowszu zaszły ogromne zmiany, w tym także w subregionie radomskim, który pozyskał blisko 674,6 mln zł wsparcia.  Dzięki podjętym działaniom znacznie podniósł się komfort życia jego mieszkańców. Poprawiły się warunki komunikacyjne, odrestaurowano wiele zabytkowych obiektów, a także przeprowadzono liczne termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Mieszkańcy zyskali również lepszy dostęp do usług medycznych, edukacyjnych oraz społecznych. O tym, jak skorzystać z kolejnych możliwości dla rozwoju regionu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 mogliśmy dowiedzieć się podczas dzisiejszej konferencji regionalnej w Pionkach. Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem wydarzenia.  

Subregion radomski ze wsparciem ponad 674 mln zł z UE

Obecność Polski w Unii Europejskiej zaowocowała szeregiem pozytywnych zmian i poprawą jakości życia mieszkańców. Mazowsze rozkwitło, a wraz z nim wszystkie subregiony. Dzięki funduszom europejskim zrealizowano inwestycje z wielu, różnorodnych obszarów, jak m.in. transport, ochrona zdrowia, kultura, efektywność energetyczna,  edukacja czy też rozwój usług społecznych. W poprzedniej perspektywie, w latach 2014-2020 beneficjenci z subregionu radomskiego pozyskali ponad 674 mln zł. Dzięki tym środom zrealizowali ponad 476 projektów. Wśród nich warto wymienić takie inwestycje, jak:

  • Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej terenie Gminy Miasta Radom oraz powiatu radomskiego – ponad 49,8 mln zł;
  • Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez rozbudowę i przebudowę zabytkowego kina „Świt” w Zwoleniu – ponad 4,5 mln zł
  • Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze – ponad 4,5 mln zł
  • Zakup sprzętu medycznego z zakresu onkologii oraz kardiologii w ramach doposażenia Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o. – ponad 4,2 mln zł;
  • Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej – ponad 3 mln zł;
  • Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo – Parkowym w Kozienicach II etap – ponad 2,9 mln zł;
  • Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży – ponad 1,7 mln zł

Liderzy Funduszy Europejskich

W subregionie radomskim w trakcie perspektywie finansowej 2014-2020 najwięcej projektów (165) zostało zrealizowanych w obszarze przedsiębiorczości i innowacji, na drugim miejscu znalazły się projekty edukacyjne (70 inicjatyw), z kolei na trzecim miejscu znalazły się projekty dotyczące włączenia społecznego i walki z ubóstwem (52 projekty).

Do liderów pozyskiwania funduszy europejskich należą:

  • Miasto Radom – ponad 383 mln zł dofinansowania
  • Powiat radomski– ponad 83,3 mln zł dofinansowania
  • Powiat szydłowiecki – ponad 48,4 mln zł dofinansowania

Nowa perspektywa – nowe możliwości

Podczas wydarzenia mieliśmy okazję dowiedzieć się, jakie kluczowe inwestycje powstały w subregionie radomskim dzięki wsparciu funduszy europejskich, a także kto może otrzymać dofinansowanie w ramach FEM 2021-2027 oraz jakie nabory wniosków zostaną ogłoszone w najbliższym czasie. Konferencja została zorganizowana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. W obecnej perspektywie wsparcie zostanie ukierunkowane m.in. działania dotyczące dostosowania do zmian klimatu, prace badawczo-rozwojowe, wsparcie edukacji czy też transport niskoemisyjny. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych już ogłosiła pierwsze nabory wniosków, zachęcamy do śledzenia na bieżąco nadchodzących konkursów w ramach FEM 2021-2027.

“Środki europejskie to nasze wspólne dobro. Dzięki nim Mazowsze dynamicznie się rozwija. Teraz przed nami nowe cele, a program „Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027” to szansa na kontynuację działań i dalszy rozkwit naszego regionu. Zachęcam Państwa do zapoznania się z harmonogramem konkursów i aplikowania.”

Zdjęcie sylwetki

— podkreślała Monika Tchórznicka zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Najbliższe konkursy – Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Priorytet II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza

Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Typy projektów: Zwiększanie ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenie skutków suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych

Planowane rozpoczęcie: 13 listopada 2023 r.

Alokacja: 91 534 475 zł

Działanie 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa

Typy projektów: Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi.

Planowane rozpoczęcie: 13 października 2023 r.

Alokacja 59 552 550 zł

Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Typy projektów: Gospodarka odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami

Planowane rozpoczęcie: 13 listopada 2023 r.

Alokacja 44 817 070 zł

Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Typy projektów: Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ (nabór dla przedsiębiorców)

Planowane rozpoczęcie: 13 grudnia 2023 r.

Alokacja 52 935 600 zł

Działanie 2.7 Bioróżnorodność

Typy projektów: Ochrona różnorodności biologicznej i rodzimych gatunków roślinnych i zwierzęcych na terenach miejskich i pozamiejskich

Planowane rozpoczęcie: 13 grudnia 2023 r.

Alokacja 48 325 792 zł

Priorytet III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu

Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT

Typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza – Alokacja 247 032 800 zł

Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny – Alokacja 53 369 637 PLN

Planowane rozpoczęcie: 15 grudnia 2023

Priorytet IV – Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza

Działanie 4.1 Transport regionalny i lokalny

Typy projektów: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych

Planowane rozpoczęcie: 29 grudnia 2023

Alokacja: 145 572 900 PLN

Priorytet VII – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu

Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów

Typy projektów:  Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących

Planowane rozpoczęcie: 29 września 2023

Alokacja: 12 792 770 PLN

Priorytet VIII – Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu

Działanie: 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa

Typy projektów: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo przy zastosowaniu usług aktywnej integracji,  Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach podmiotów integracji społecznej

Planowane rozpoczęcie: listopad 2023

Alokacja: 42 273 316 PLN

Działanie: 8.3 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych

Typy projektów: Wzmocnienie potencjału organizacyjnego i kompetencyjnego partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarze zasad horyzontalnych UE w celu podniesienia jakości realizowanych usług

Planowane rozpoczęcie: 20 grudnia 2023

Alokacja: 13 233 900 PLN

Działanie: 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich

Typy projektów: Kompleksowe działania w zakresie integracji społecznej, zawodowej uzupełnione niezbędnymi usługami społecznymi na rzecz obywateli państw trzecich, w tym migrantów oraz ich otoczenia

Planowane rozpoczęcie: 24 października 2023 r.

Alokacja: 36 393 243 zł

Działanie: 8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin

Typy projektów: Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej

Planowane rozpoczęcie: grudzień 2023 r.

Alokacja: 19 362 740 zł


Skip to content