O środkach unijnych w Piasecznie. Konferencja „Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021 – 2027”

O środkach unijnych w Piasecznie. Konferencja „Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021 – 2027”

27.09.2023

Dzisiaj odbyła się konferencja regionalna w Piasecznie. Podczas wydarzenia rozmawialiśmy m.in. o sukcesach w pozyskiwaniu funduszy europejskich w subregionie warszawskim zachodnim, a także perspektywach na dalszy rozwój regionu. Przed nami nowe nabory wniosków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. W poprzedniej perspektywie beneficjenci z regionu warszawskiego zachodniego otrzymali ponad 689 mln zł na realizację 614 projektów. Powstałe inwestycje zmieniły jakość życia mieszkańców. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem konferencji.

Region warszawski zachodni pozyskał ponad 689 mln zł z UE

Dzięki funduszom europejskim Mazowsze rozkwitło, a wraz z nim wszystkie subregiony. Dofinansowania umożliwiły realizację inwestycji z wielu, różnorodnych obszarów, jak m.in. transport, ochrona zdrowia, kultura, efektywność energetyczna,  edukacja czy też rozwój usług społecznych. Z efektów tych działań korzystają dziś wszyscy mieszkańcy oraz turyści. W poprzedniej perspektywie beneficjenci z subregionu warszawskiego zachodniego pozyskali ponad 689 mln zł unijnej pomocyna realizację ponad 614 projektów. Oto kilka przykładów:

  • Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego – ponad 117, 2 mln zł;
  • Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów – ponad 6,99 mln zł;
  • Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki – ponad 4, 7mln zł;
  • Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych i diagnostycznych oraz wsparcie opieki koordynowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie – 3,8 mln zł;
  • Utworzenie Muzeum Wycinanki Polskiej w Konstancinie-Jeziornie – ponad 2,5 mln zł;
  • Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn – ponad 1 mln zł;

Liderzy Funduszy Europejskich

W subregionie warszawskim zachodnim w trakcie perspektywie finansowej 2014-2020 najwięcej projektów (268) zostało zrealizowanych w obszarze przedsiębiorczości i innowacji, na drugim miejscu znalazły się projekty edukacyjne (70 inicjatyw), z kolei na trzecim miejscu znalazły się inwestycje z zakresu niskoemisyjności (63 projekty).

Do liderów pozyskiwania funduszy europejskich należą:

Powiat pruszkowski – ponad 228 mln zł dofinansowania

Powiat nowodworski – ponad 151 mln zł dofinansowania

Powiat warszawski-zachodni – ponad 114 mln zł dofinansowania 

Podczas wydarzenia mieliśmy okazję dowiedzieć się, jakie kluczowe inwestycje powstały w subregionie warszawskim zachodnim dzięki wsparciu funduszy europejskich, a także kto może otrzymać dofinansowanie w ramach FEM 2021-2027 oraz jakie nabory wniosków zostaną ogłoszone w najbliższym czasie. Konferencja została zorganizowana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. W obecnej perspektywie wsparcie zostanie ukierunkowane m.in. na działania dotyczące dostosowania do zmian klimatu, prace badawczo-rozwojowe, wsparcie edukacji czy też transport niskoemisyjny. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych już ogłosiła pierwsze nabory wniosków, zachęcamy do śledzenia na bieżąco nadchodzących konkursów w ramach FEM 2021-2027.

Nowa perspektywa nabiera rozpędu. Przed nami intensywna praca przy ogłaszaniu konkursów i ocenie złożonych wniosków. Ważne z punktu widzenia beneficjentów, będą działania informacyjno-promocyjne, a także przestrzeganie karty praw podstawowych – podkreślała Monika Tchórznicka zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Najbliższe konkursy – Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Priorytet II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza

Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Typy projektów: Zwiększanie ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenie skutków suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych

Planowane rozpoczęcie: 13 listopada 2023 r.

Alokacja: 91 534 475 zł

Działanie 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa

Typy projektów: Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi.

Planowane rozpoczęcie: 13 października 2023 r.

Alokacja 59 552 550 zł

Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Typy projektów: Gospodarka odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami

Planowane rozpoczęcie: 13 listopada 2023 r.

Alokacja 44 817 070 zł

Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Typy projektów: Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ (nabór dla przedsiębiorców)

Planowane rozpoczęcie: 13 grudnia 2023 r.

Alokacja 52 935 600 zł

Działanie 2.7 Bioróżnorodność

Typy projektów: Ochrona różnorodności biologicznej i rodzimych gatunków roślinnych i zwierzęcych na terenach miejskich i pozamiejskich

Planowane rozpoczęcie: 13 grudnia 2023 r.

Alokacja 48 325 792 zł

Priorytet III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu

Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT

Typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza – Alokacja 247 032 800 zł

Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny – Alokacja 53 369 637 PLN

Planowane rozpoczęcie: 15 grudnia 2023

Priorytet IV – Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza

Działanie 4.1 Transport regionalny i lokalny

Typy projektów: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych

Planowane rozpoczęcie: 29 grudnia 2023

Alokacja: 145 572 900 PLN

Priorytet VII – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu

Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów

Typy projektów:  Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących

Planowane rozpoczęcie: 29 września 2023

Alokacja: 12 792 770 PLN

Priorytet VIII – Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu

Działanie: 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa

Typy projektów: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo przy zastosowaniu usług aktywnej integracji,  Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach podmiotów integracji społecznej

Planowane rozpoczęcie: listopad 2023

Alokacja: 42 273 316 PLN

Działanie:8.3 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych

Typy projektów: Wzmocnienie potencjału organizacyjnego i kompetencyjnego partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarze zasad horyzontalnych UE w celu podniesienia jakości realizowanych usług

Planowane rozpoczęcie: 20 grudnia 2023

Alokacja: 13 233 900 PLN

Działanie: 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich

Typy projektów: Kompleksowe działania w zakresie integracji społecznej, zawodowej uzupełnione niezbędnymi usługami społecznymi na rzecz obywateli państw trzecich, w tym migrantów oraz ich otoczenia

Planowane rozpoczęcie: 24 października 2023 r.

Alokacja: 36 393 243 zł

Działanie: 8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin

Typy projektów: Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej

Planowane rozpoczęcie: grudzień 2023 r.

Alokacja: 19 362 740 zł


Skip to content