Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór w ramach Działania 7.4 nr FEMA.07.04-IP.02-011/24 dla Regionu Mazowieckiego Regionalnego Priorytet VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu Działanie 7.4 – Edukacja osób dorosłych.

7.4 Edukacja osób dorosłych nr. FEMA 07.04-IP.02-011/24 dla Regionu Mazowieckiego Regionalnego

7.4 Edukacja osób dorosłych

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Instytucje nauki i edukacji
 • Przedsiębiorstwa

NA CO

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach naboru: wsparcie poprzez usługi rozwojowe, w tym w zakresie kompetencji cyfrowych, w ramach PSF dla osób dorosłych, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności/kompetencje lub nabyć kwalifikacje (w tym włączone do ZRK), w tym wsparcie dla osób z najtrudniejszych grup docelowych – za pośrednictwem BUR.

W szczególności kwalifikowalne będą:

 • szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji/kompetencji oraz kwalifikacji/kompetencji cyfrowych i językowych, potwierdzonych odpowiednim certyfikatem w ramach PSF za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.
 • dodatkowe wsparcie dla każdego uczestnika/uczestniczki w zakresie rozwoju/nabycia umiejętności/kompetencji/kwalifikacji w zakresie co najmniej:
 1. zbudowania motywacji do rozwoju umiejętności/kompetencji lub nabycia kwalifikacji;
 2. wsparcia w analizie potrzeb rozwojowych, np. z wykorzystaniem modelu Bilansu Kompetencji;
 3. wsparcia w wyborze odpowiednich usług rozwojowych w BUR;
  identyfikacji nabytych umiejętności/kompetencji oraz wsparcia w ich walidacji i certyfikacji, w tym zachęcenie do założenia „Mojego portfolio” lub konta Europass.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są:

 • Administracja publiczna,
 • Instytucje nauki i edukacji,
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • Przedsiębiorstwa.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
36 341 691,18 PLN

Termin naboru

start

14.02.2024

koniec

31.03.2024

Wyniki

III kwartał
2024
2024
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Punkt informacyjny EFS
01- 205 Warszawa, ul. Młynarska 16
 • Punkt informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 • tel.: (22) 578 44 34
 • punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

×
×
Skip to content