Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów dla regionu Warszawskiego stołecznego

7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów dla regionu Warszawskiego stołecznego nr FEMA.07.02-IP.01-011/23

7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów

Wyniki oceny merytorycznej

Lista ocenionych wniosków w ramach naboru konkurencyjnego FEMA.07.02-IP.01-011/23

pdf 4 stron 0.29 MB

Data publikacji 07.05.2024

pdf 1 stron 0.67 MB

Data publikacji 07.05.2024

Lista wniosków skierowanych do etapu negocjacji w ramach naboru konkurencyjnego FEMA.07.02-IP.01-011/23

pdf 2 stron 0.56 MB

Data publikacji 18.03.2024

Harmonogram oceny merytorycznej i negocjacji w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla naboru konkurencyjnego nr FEMA.07.02-IP.01-011/23 Priorytetu VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, Działania 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów” FEM 2021-2027

pdf 1 stron 0.60 MB

Data publikacji 21.12.2023

Ocena formalna

Skład zespołu oceny formalnej Komisji Oceny Projektów do oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach FEM 2021-2027, Priorytet VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów, Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 dla regionu warszawskiego stołecznego

pdf 1 stron 0.15 MB

Data publikacji 09.05.2024

pdf 5 stron 0.47 MB

Data publikacji 19.12.2023

pdf 1 stron 0.58 MB

Data publikacji 26.11.2023

Szczegóły naboru

NA CO

Kto może składać wnioski:

Wnioskodawcą, który może ubiegać się o dofinansowanie projektu jest:
– organ prowadzący szkołę objętą wsparciem
lub
– inny podmiot, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w obszarze kształcenia ogólnego (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę objętą wsparciem. Doświadczenie,
którym się legitymujesz, musi pochodzić z okresu maksymalnie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących.
Kwalifikowalne do dofinansowania będą działania związane z:
a. rozwojem kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów szkół osiągających najniższe wyniki edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości w zakresie planowania ścieżki zawodowej;
b. wspieraniem podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w zakresie uzupełniającym do wsparcia realizowanego z programów krajowych;
c. dodatkowymi zajęciami edukacyjno-wyrównawczymi w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, mającymi na celu poprawę wyników edukacyjnych w szkołach;
d. zajęciami dodatkowymi, w tym pozaszkolnymi formami edukacji służącymi rozwojowi kompetencji, umiejętności, uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poza edukacją formalną, a także działaniami integracyjnymi dla dzieci migrantów z Ukrainy oraz zajęciami z zakresu edukacji ekologicznej, mającymi na celu podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat zmian klimatycznych i ich konsekwencji oraz łagodzenia ich skutków i możliwości przeciwdziałania;
e. doradztwem edukacyjno – zawodowym dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, maturzystów w wyborze
kierunków studiów oraz szkoleniami dla nauczycieli, pedagogów i psychologów w tym zakresie. Doradztwo zawodowe będzie uwzględniać aspekt płci przy wyborze zawodu, zwalczać stereotypy związane z płcią i wspierać promowanie przedmiotów STEM;
f. wyposażeniem pracowni przedmiotowych dla szkół, jako uzupełniający element projektu.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
21 230 000,73 PLN
tytuł
treść

Termin naboru

start

13.10.2023

koniec

10.11.2023
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • 801 101 101*/ 22 542 27 99; 22 542 27 12

×
×
Skip to content