Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 2027 (FEM 2021-2027)

29.12.2021

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu FEM 2021-2027. Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski, w ramach konsultacji społecznych, w okresie od 29 grudnia 2021 r. do 21 stycznia 2022 r.

Podczas konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się z treścią dokumentów oraz składania uwag i wniosków do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu FEM 2021-2027 oraz do projektu FEM 2021-2027.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być wnoszone:

  • drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza uwag dostępnego na stronie: https://forms.office.com/r/gJgRiXJiBM
  • w formie pisemnej (poprzez wypełnienie formularza uwag dostępnego w wersji Word);
  • ustnie do protokołu pod adresem: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa.

Uwagi i wnioski zgłoszone po 21 stycznia 2022 r. nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania uwag pocztą, o zachowaniu ww. terminu decyduje data stempla pocztowego.


Skip to content