Komunikat w sprawie wydłużenia terminu zakończenia prac Komisji Oceny Projektów dla naborunumer FEMA.06.01-IP.02-001/23 dla regionu Mazowieckiego Regionalnego

19.10.2023

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje, że w dniu 16 października 2023 r. Zarząd
Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu zakończenia prac Komisji Oceny
Projektów dla naboru nr FEMA.06.01-IP.02-001/23 dla projektów niekonkurencyjnych złożonych
w odpowiedzi na nabór numer FEMA.06.01-IP.02-001/23 w ramach Działania 6.1 Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
dla regionu Mazowieckiego Regionalnego.
Wyznaczony zgodnie z Regulaminem KOP i z Regulaminem wyboru projektów urzędów pracy w trybie
niekonkurencyjnym termin dokonania oceny formalno-merytorycznej ulega wydłużeniu do dnia
30 listopada 2023 r.
Przedłużenie terminu jest podyktowane w celu umożliwienia wnioskodawcom przedsięwzięcia
właściwych środków naprawczych prowadzących do spełnienia kryteriów formalnych.


Skip to content