Komunikat w sprawie naborów nr FEMA.03.02-IP.01-016/24 Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT oraz nr FEMA.03.01-IP.01-018/24 Działanie 3.1 Mobilność miejska, Typ projektów – Infrastruktura rowerowa i piesza

11.04.2024

W naborach nr FEMA.03.02-IP.01-016/24 Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT oraz nr FEMA.03.01-IP.01-018/24 Działanie 3.1 Mobilność miejska, Typ projektów – Infrastruktura rowerowa i piesza oceniane będzie m.in. kryterium p.n. Zgodność ze standardami infrastruktury rowerowej. Definicja kryterium brzmi: Oceniane jest, czy infrastruktura przewidziana w projekcie jest zgodna ze standardami infrastruktury rowerowej, przyjętymi uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1100/333/22 z dnia 28 czerwca 2022 roku (z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych pisemnie przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, załączonych do wniosku).

MJWPU informuje, że kryterium oceniane będzie na podstawie pisemnego zaświadczenia wystawionego przez MBPR o zgodności projektu ze standardami infrastruktury rowerowej bądź udzielonego odstępstwa. Brak przedmiotowego zaświadczenia może skutkować nieprzyznaniem punktów w tym kryterium.”

                Wraz z dokumentacją aplikacyjną należy dołączyć oświadczenie zgodnie z załączonym wzorem.


Skip to content