Komunikat o przedłużeniu składania wniosków FEMA.09.03-IP.01-003/23

28.09.2023

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w dniu 26 września 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu naboru wniosków w ramach priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.3 Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego, Typ projektów: Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego (nabór nr FEMA.09.03-IP.01-003/23), do 31 grudnia 2023 r.

Przedłużenie terminu jest spowodowane faktem, iż na obecnym etapie przygotowywania dokumentów strategicznych, nie będzie spełnione kryterium dostępowe: „Powiązanie projektu ze Strategią IIT” (Definicja kryterium: Projekt wynika ze strategii IIT, o której mowa w art. 36 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 i znajduje się na Liście projektów w ww. strategii).

W chwili obecnej, wszystkie 6 mazowieckich partnerstw JST, objętych Mazowieckimi Strukturalnymi Inwestycjami Terytorialnymi (MSIT), pozostaje na etapie przygotowania strategii rozwoju ponadlokalnego czy strategii terytorialnych.

Przedłużenie terminu naboru wniosków umożliwi spełnienie kryterium dostępowego przez wnioskodawców.


Skip to content