Komunikat w sprawie wydłużenia terminu oceny formalnej projektów w ramach naboru nr FEMA.01.03-IP.01-015/24

21.05.2024

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że został wydłużony termin oceny formalnej projektów złożonych w naborze FEMA.01.03-IP.01-015/24 w ramach Priorytetu I Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza, Działanie 1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP, Typ projektów: Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK do dnia 3 czerwca 2024 r.

Zgodnie z zapisami  w pkt. 9.16. regulaminu wyboru projektów cyt.: „W uzasadnionych przypadkach, na wniosek MJWPU, IZ może podjąć decyzję o wydłużeniu oceny formalnej.”

W odniesieniu do pierwszego etapu oceny formalnej zapis w pkt. 9.7. regulaminu wyboru określa, że ocena formalna wniosku, co do zasady trwa do 45 dni, licząc od dnia następnego po zakończeniu naboru.


Skip to content