Komunikat w sprawie aktualizacji harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

31.05.2023

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 30 maja 2023 roku przyjął uchwałę nr 960/413/23 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Aktualizacja Harmonogramu obejmuje następujący zakres zmian:

 1. Dokonano zmiany w datach naborów w poniższych działaniach:
 • Działanie 2.1 Efektywność energetyczna – Kontrola jakości powietrza;
 • Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym – Gospodarka odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (dodatkowo doprecyzowano katalog wnioskodawców i kwotę przeznaczoną na konkurs);
 • Działanie 2.7 Bioróżnorodność – Usuwanie miejsc nielegalnego nagromadzenia odpadów;
 • Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i osób młodych;
 • Działanie 6.3 Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia (Podnoszenie kompetencji pracowników regionalnych Publicznych Służb Zatrudnienia);
 • Działanie 6.5 Wsparcie dla  pracodawców i pracowników (Wsparcie pracodawców z sektora prywatnego we wprowadzaniu telepracy);
 • Działanie 6.6 Zdrowie pracowników – rozdzielenie wsparcia na 2 nabory dla RWS i RMR oraz doprecyzowanie terminów rozpoczęcia naborów konkurencyjnych (czerwiec 2024);
 • Działanie 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa;
 • Działanie 8.2 Ekonomia społeczna (w związku z brakiem aneksu do Kontraktu Programowego dla województwa mazowieckiego);
 • Działanie 8.3 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych;
 • Działanie 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich;
 • Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne – Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej – nabór niekonkurencyjny (1);
 • Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne – Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej – nabór konkurencyjny;
 • Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne – Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej – nabór niekonkurencyjny (2);
 • Działanie 8.8 Integracja społeczna Romów – nabór niekonkurencyjny;
 • Działanie 9.3 Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego (MCWD);
 1. Doszczegółowiono daty naborów wskazując daty dzienne w poniższych działaniach:
 • Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów – Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących – nabór konkurencyjny;
 • Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów – Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących – nabór niekonkurencyjny;
 • Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów – Wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach kompleksowych programów rozwojowych – nabór niekonkurencyjny;
 • Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów – Wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach kompleksowych programów rozwojowych – nabór konkurencyjny;
 1. Wykreślono nabór ze względu na jego zakończenie z dniem 10 maja:
 • Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, – Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami;
 1. W naborze dla Działania 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym – Gospodarka odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Wykreślono w kolumnie wnioskodawca: organizacje społeczne i związki wyznaniowe, określono termin naboru do 31 sierpnia, zmniejszono kwotę alokacji na nabór z 12 192 426 EUR na 10 159 606 EUR w typie projektu: Gospodarka odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Zmiana alokacji jest podyktowana ograniczeniem do 25 % na alokacji CS. 2(vi), zgodnie z zapisami SZOP.
 1. Dodano nowy nabór w poniższych działaniach:
 • Działanie 5.1 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami – Dostosowanie szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej);
 • Działanie 5.4 Infrastruktura w edukacji zawodowej w ZIT – Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej;
 • Działanie 5.5 Infrastruktura społeczna – Tworzenie infrastruktury społecznej w ramach deinstytucjonalizacji usług i reintegracji społecznej;
 • Działanie 5.6 Ochrona zdrowia – Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną;
 • Działanie 7.1 Edukacja przedszkolna – Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej;
 • Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów – Wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach kompleksowych programów rozwojowych;
 • Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów – Wsparcie edukacji włączającej;
 • Działanie 7.4 Edukacja osób dorosłych – Wsparcie poprzez usługi rozwojowe, w tym w zakresie kompetencji cyfrowych, w ramach PSF dla osób dorosłych, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności/kompetencje lub nabyć kwalifikacje (w tym włączone do ZRK), w tym wsparcie dla osób z najtrudniejszych grup docelowych – za pośrednictwem BUR;
 • Działanie 7.5 Edukacja osób dorosłych poza PSF – Wsparcie dla osób o niskich umiejętnościach lub kompetencjach (w tym cyfrowych) realizowane poza Bazą Usług Rozwojowych
  i Podmiotowym Systemem Finansowania, umożliwiające wdrażanie Upskilling pathways;
 • Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne – Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji w ochronie zdrowia;
 • Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne – Programy profilaktyczne w zakresie chorób stanowiących poważny problem w regionie;
 • Działanie 8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin – Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie, poprzez wsparcie powstawania
  i funkcjonowania Ośrodków Interwencji Kryzysowej na Mazowszu;
 • Działanie 8.7 Integracja społeczna osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością – Integracja społeczna osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością;
 1. Przesunięto nabór na 2024 rok w poniższych działaniach:
 • Działanie 5.2 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami w ZIT – Dostosowanie szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej) – przesunięto nabór na 2024 rok w związku z koniecznością zgodności projektów z dokumentami strategicznymi jak: Gminny Program Rewitalizacji czy Lokalna Strategia Rozwoju.
 • Działanie 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej – Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej – przesunięto nabór na 2024 rok w związku z koniecznością zgodności projektów z dokumentami strategicznymi takimi jak: Gminny Program Rewitalizacji czy Lokalna Strategia Rozwoju.
 • Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób młodych przez OHP – wyodrębnienie nowego Działania zgodnie z aktualizacją SZOP oraz aktualizacja terminów rozpoczęcia 2 naborów niekonkurencyjnych OHP (przesunięcie z grudnia 2023 na kwiecień 2024, z uwagi na specyfikę realizacji projektów przez OHP, których cykl życia jest konsekwencją kalendarza szkolnego).
 1. Zmieniono nazwę oraz numer działania w poniższych działaniach
 • Działanie 7.3 Wzmocnienie kompetencji uczniów w ZIT – Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących – nabór niekonkurencyjny – zmieniona została nazwa oraz numer działania dla tego naboru oraz zaktualizowano miesiąc zakończenie naboru – z marca na kwiecień 2024 r. Zgodnie z uwagami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, wsparcie dla ZIT powinno zostać wyodrębnione do oddzielnego działania. Wcześniej wsparcie dla ZIT miało być udzielane w ramach Działania 7.2, natomiast wskutek uwagi MFiPR dla ZIT wydzielono działanie 7.3 Wzmocnienie kompetencji uczniów w ZIT.
 • Działanie 7.5 Edukacja osób dorosłych poza PSF – Wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych (na przykładzie LOWE) np. poprzez tworzenie lokalnych punktów wsparcia kształcenia osób dorosłych, w tym służących aktywizacji osób starszych, osób o niskich kwalifikacjach, osób z niepełnosprawnościami – zmieniona została nazwa oraz numer działania dla tego naboru oraz dodana data dzienna w kolumnie rozpoczęcie i zakończenie naboru. Zmiana nazwy z „Kształcenie osób dorosłych poza Bazą Usług Rozwojowych” na „Edukacja osób dorosłych poza PSF” wynika z uwagi MFiPR, a zmiana numeracji z 7.4 na 7.5 jest wynikiem wydzielenia odrębnego działania na wsparcie udzielane ZIT.
 1. Dodatkowo w związku z planowanym uruchomieniem operacyjnym instrumentów finansowych w 2024 r., konieczne jest wskazanie w harmonogramie naboru wniosków o dofinasowanie terminu złożenia wniosków przez beneficjentów IF, tj. BGK i EBI. Dodano nabory w trybie niekonkurencyjnym w ramach Instrumentów finansowych w następujących działaniach:
 • Działanie 1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP – projekty dla RWS i RMR,
 • Działanie 2.1 Efektywność energetyczna – projekty dla RWS i RMR,
 • Działanie 2.3 Odnawialne Źródła Energii – projekty dla RWS i RMR,
 • Działanie 3.1 Mobilność miejska – projekty dla RMR,
 • Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT – projekty dla RWS,
 • Działanie 9.1 Rewitalizacja miast – projekty dla RWS i RMR,
 • Działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie – projekty dla RMR.

Skip to content