Komunikat

Uprzejmie informujemy, że Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2030 obecnie znajduje się pod adresami:

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza – Witryna Mazovia.pl

oraz

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku – Fundusze Europejskie dla Mazowsza (funduszeuedlamazowsza.eu)

Powyższy dokument został wskazany w kryteriach następujących naborów:

Priorytet I – Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza

 1. Działanie 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw, typ projektów: Projekty modułowe – nabór wniosków zakończony,
 2. Działanie 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw, typ projektów: Projekty badawczo-rozwojowe – nabór w toku,
 3. Działanie 1.1  Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw, typ projektów: Infrastruktura B+R jednostek naukowych – rozpoczęcie naboru 16.09.2024
 4. Działanie 1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP, Typ projektów: Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań– nabór wniosków zakończony.

Priorytet V – Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu 

 1. Działanie 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej, typ projektów: Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej – rozpoczęcie naboru 12.07.2024
 2. Działanie 5.4 Infrastruktura w edukacji zawodowej w ZIT, typ projektów: Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej – rozpoczęcie naboru 11.07.2024

Priorytet VI – Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza

 1. Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, typ projektów: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP, w szczególności znajdujących się trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób młodych, długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnością, z wykształceniem odpowiadającym poziomowi ISCED 3 i niższym, kobiet i osób, które ukończyły 50 lat oraz migrantów – 2 nabory (po 1 na RWS i RMR), nabór wniosków zakończony
 2. Działanie 6.4 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet, typ projektów: Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet w wieku produkcyjnym w RMR – 1 nabór wniosków zakończony na RMR
 3. Działanie 6.5 Wsparcie dla pracowników i pracodawców, typ projektów: Przystosowanie pracowników i przedsiębiorców do zmian – 2 nabory niekonkurencyjne (po 1 na RWS i RMR), nabór wniosków zakończony

Priorytet VII – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu

 1. Działanie 7.1 Edukacja przedszkolna, typ projektów: Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej – 2 nabory (po 1 na RWS i RMR), nabór wniosków zakończony
 2. Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów, typ projektów: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących – 2 nabory konkurencyjne (po 1na RWS i RMR), nabór wniosków zakończony
 3. Działanie 7.3 Wzmocnienie kompetencji uczniów w ZIT WOF, typ projektów: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących ZIT – rozpoczęcie naboru 05.07.2024 na RWS
 4. Działanie 7.4 Edukacja osób dorosłych, typ projektów: Wsparcie poprzez usługi rozwojowe, w tym w zakresie kompetencji cyfrowych, w ramach PSF dla osób dorosłych – 2 nabory (po 1na RWS i RMR), nabór wniosków zakończony
 5. Działanie 7.5 Edukacja osób dorosłych poza PSF, typ projektów: Wsparcie dla osób o niskich umiejętnościach lub kompetencjach (w tym cyfrowych) realizowane poza systemem BUR i PSF, umożliwiające wdrażanie Upskilling pathways – 2 nabory (po 1na RWS i RMR), nabór wniosków zakończony

Priorytet VIII – Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu

 1. Działanie 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa, typ projektów: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób biernych zawodowo oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy zastosowaniu usług aktywnej integracji oraz Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach podmiotów integracji społecznej (nabory ogłaszane wspólne dla obu typów projektów) – 2 nabory (po 1na RWS i RMR), nabór wniosków zakończony;
 2. Działanie 8.3 Ekonomia społeczna, typ projektów: Wzmocnienie potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych w obszarze zasad horyzontalnych UE – 2 nabory (po 1na RWS i RMR), nabór wniosków zakończony;
 3. Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne, typ projektów: Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej – nabór konkurencyjny w toku
 4. Działanie 8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin, typ projektów:
  1. Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej– 2 nabory (po 1na RWS i RMR), nabór wniosków zakończony
  2. Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie, poprzez wsparcie powstawania i funkcjonowania Ośrodków Interwencji Kryzysowej na Mazowszu – rozpoczęcie naborów 09.07.2024 na RWS i RMR
 5. Działanie 8.7 Integracja społeczna osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością, typ projektów: Integracja społeczna osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością – rozpoczęcie naborów 09.07.2024 na RWS i RMR
Skip to content