Komunikat dotyczący zmiany Listy Wskaźników Kluczowych we wsparciu współfinansowanym w ramach EFS+

05.04.2024

Szanowny Wnioskodawco,

informujemy o zmianach Listy Wskaźników Kluczowych we wsparciu współfinansowanym w ramach EFS+. Główne zmiany dotyczą:

W zakresie wskaźników wspólnych:

  • EECO12 liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. Doprecyzowano zapis dotyczący definicji osób z niepełnosprawnościami z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027, uwzględniając też osoby niepełnoletnie, które uzyskały orzeczenie z poradni pedagogiczno-psychologicznej na potrzeby kształcenia.

W zakresie wskaźników mierzonych we wszystkich celach szczegółowych:

  • Wskaźnik dotyczący dostępności PL0CO01 liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. Doprecyzowano definicję wskaźnika m.in. wskazano, że wartość początkowa 2 wskaźnika wynosi 0, wprowadzono informację opisową projektów wcześniej nazywanych dedykowanymi (zrezygnowano z tego określenia w definicji).

Pamiętaj o konieczności zapoznania się z definicjami wskaźników z dostępnymi na liście rozwijanej wskaźników, które zostały określone w Liście Wskaźników Kluczowych dla EFS+ dostępnej na: 

Lista Wskaźników Kluczowych EFS+ – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (ewaluacja.gov.pl)


Skip to content