Kolejne jednostki OSP z Mazowsza otrzymają wsparcie z Funduszy Europejskich – nowe wozy strażackie dla OSP Lelice, Słupia, Mochowo, Chwały i Dziembakowo

Kolejne jednostki OSP z Mazowsza otrzymają wsparcie z Funduszy Europejskich – nowe wozy strażackie dla OSP Lelice, Słupia, Mochowo, Chwały i Dziembakowo

24.01.2024

Doposażenie floty mazowieckich OSP staje się faktem. Dzięki funduszom europejskim trafi do nich aż 187 wozów strażackich dofinansowanych z Unii Europejskiej. Blisko 250 mln zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 przyznał zarząd województwa. Umowy z władzami gmin z powiatu sierpeckiego podpisał marszałek Adam Struzik. Wsparcie dla jednostek z tego regionu w ramach funduszy europejskich to ponad 6,6 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej – blisko 250 mln zł na zakup 187 średnich i ciężkich wozów strażackich.

W poprzedniej perspektywie druhowie mogli otrzymać środki unijne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remonty strażnic. W aktualnej perspektywie kierujemy pieniądze właśnie na wozy strażackie. Wsparcie jest ogromne, bo aż 250 mln zł. To doskonałe ukoronowanie 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej i 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego.

Zdjęcie sylwetki

– Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, Unia Europejska od lat wspiera mazowieckich strażaków.

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 187 projektów.

Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a środki z funduszy europejskich są w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni, zazwyczaj, jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni

Zdjęcie sylwetki

– dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dofinansowanie z UE otrzymają jednostki OSP z całego Mazowsza. W regionie warszawskim stołecznym będzie to kwota ponad 28,4 mln zł, a w regionie mazowieckim regionalnym prawie 221 mln zł.

Zapobieganie zagrożeniom i klęskom naturalnym, a także odpowiednie postepowanie w przypadku ich wystąpienia to ważny obszar działań Unii Europejskiej. W ramach przeprowadzonego konkursu jednostki straży pożarnej mają możliwość uzyskania dofinansowania m.in. na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem

Zdjęcie sylwetki

– zaznacza Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Umowy na wsparcie strażaków

W niedzielę (21 stycznia br.) podpisanych zostało pięć umów na doposażenie jednostek z subregionu płockiego. Do OSP z powiatu sierpeckiego trafi ponad 6,6 mln zł na zakup pięciu wozów strażackich.

W sumie do subregionu płockiego trafi wsparcie w  wysokości  prawie 27 mln zł na zakup 20 wozów strażackich.

Ponad 6,6 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu sierpeckiego

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP Lelice, to główny cel projektu. Po otrzymaniu wozu, strażacy będą mogli skuteczniej przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym i zmniejszać ich skutki. Wzrośnie bezpieczeństwo mieszkańców gminy Gozdowo przed niekontrolowanymi pożarami i zjawiskami atmosferycznymi. Realizacja zadania poprawi również bezpieczeństwo druhów biorących udział w akcjach bojowych.

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Lelice

Beneficjent: Gmina Gozdowo

Całkowita wartość projektu: 1 700 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 445 000,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Zawidz kupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Słupia. Realizacja projektu pomoże w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatycznych. Ważnym efektem będzie także zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sierpeckiego. Beneficjent będzie chciał również podnieść świadomość społeczeństwa w zakresie zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych poprzez udział w działaniach edukacyjnych.

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Słupia

Beneficjent: Gmina Zawidz

Całkowita wartość projektu: 1 671 049,23 zł

Dofinansowanie z UE: 1 420 391,84 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy trafi także do OSP w Mochowie. Korzyści z realizacji projektu to m.in. zwiększenie zdolności reagowania strażaków w sytuacjach zagrożenia, takich jak: klęski żywiołowe – pożary i powodzie, katastrofy techniczne, wypadki komunikacyjne. Dodatkowo zwiększy się skuteczność prowadzonych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń w powiecie sierpeckim. W ramach projektu, beneficjent przeprowadzi kampanię edukacyjną w zakresie zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.

Tytuł projektu: Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochowie

Beneficjent: Gmina Mochowo

Całkowita wartość projektu: 1 514 349,23 zł

Dofinansowanie z UE: 1 287 196,84 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Na terenie Gminy Rościszewo działa OSP Chwały i właśnie dla tej jednostki zostanie zakupiony średni samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ekologicznego mieszkańców oraz zwiększenie efektywności akcji OSP w zakresie ograniczania negatywnych skutków zmian klimatu na terenach wiejskich. Nowy wóz pozwoli na udział w większej ilości wyjazdów ratowniczych, wyjazdy te staną się również bezpieczniejsze dla strażaków ochotników. Podczas podejmowania różnorodnych działań ratowniczych, jednostka OSP wykorzystuje specjalistyczny sprzęt, dlatego ważne jest zapewnienie im adekwatnego i nowoczesnego zaplecza technicznego.

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego pojazdu gaśniczo-ratowniczego w Gminie Rościszewo

Beneficjent: Gmina Rościszewo

Całkowita wartość projektu: 1 518 349,23 zł

Dofinansowanie z UE: 1 290 596,84 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Dziembakowie otrzyma w ramach projektu nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z pełnym wyposażeniem. Strażacy będą mogli jeszcze skuteczniej przeprowadzać interwencje w przypadku wystąpienia zagrożenia. Na terenie gminy Sierpc od kilku lat występuje susza, która może przyczynić się do powstawania pożarów, teren też coraz częściej nawiedzają nawalne deszcze, których skutki wymagają interwencji straży pożarnej. Dodatkowo nowy pojazd może przyciągnąć kolejnych członków OSP w Dziembakowie, co może skutkować większą liczbą osób posiadających specjalne przeszkolenie. Dzięki nowemu pojazdowi specjalnemu, jednostka będzie mogła wyjeżdżać do większej ilości akcji (obecnie wyjazdów było na poziomie 50 w ciągu roku).

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem w celu podniesienia sprawności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziembakowie włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-gaśniczego

Beneficjent: Gmina Sierpc

Całkowita wartość projektu: 1 400 970,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 190 824,50 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości .


Skip to content