Już w maju startuje konkurs na wsparcie zero- i niskoemisyjnego transportu zbiorowego

26.04.2024

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia dotyczące zakupu zeroemisyjnego taboru autobusowego (elektrycznego, wodorowego) lub niskoemisyjnego taboru autobusowego (zasilanego paliwami alternatywnymi) wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania bądź tankowania. Wnioski można składać od 13 maja do 14 czerwca 2024 r. poprzez dedykowaną aplikację WOD2021. Kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 1,4 mld zł. Konkurs ogłosiło Centrum Unijnych Projektów Transportowych– Jednostka Wspierająca Plan Rozwojowy.

Nabór odbywa się w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność

Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamiejski]

Kto może wziąć udział w konkursie?

O objęcie przedsięwzięcia wsparciem mogą ubiegać się:

  • organizatorzy publicznego transportu zbiorowego: województwa, powiaty, związki powiatów, związki powiatowo-gminne, związki międzygminne, gminy;
  • operatorzy publicznego transportu zbiorowego.

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

Wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia z zakresu zakupu zeroemisyjnego taboru autobusowego (elektrycznego, wodorowego) lub niskoemisyjnego taboru autobusowego (zasilanego paliwami alternatywnymi – CNG, LPG, LNG), wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania/tankowania (jeśli dotyczy).  W tym także taboru zasilanego olejem napędowym (diesel, norma nie niższa niż EURO VI) oraz hybrydy HEV/MHEV, hybrydy plug-in (PHEV). Cele przedsięwzięcia:

  • obsługa nowoutworzonych pozamiejskich linii autobusowych;
  • wymiana taboru autobusowego na dotychczas funkcjonujących pozamiejskich liniach autobusowych zagrożonych likwidacją (ze względu na przestarzały tabor i/lub deficytowość linii).

Należy pamiętać, że ramach przedmiotowego naboru maksymalna liczba niskoemisyjnego taboru autobusowego, w tym taboru zasilanego olejem napędowym, nie może przekroczyć 187 sztuk, przy zachowaniu łącznego progu 363 sztuk taboru niskoemisyjnego w ramach inwestycji zapisanego w treści Decyzji Wykonawczej Rady 15835/1/23 z dnia 8 grudnia 2023 r.

Dodatkowo, Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie zakupu łącznie nie więcej niż 15 sztuk taboru niskoemisyjnego w ramach wszystkich złożonych przez siebie wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w niniejszym Konkursie.

Istnieje również możliwość złożenia kilku wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem przez tego samego Wnioskodawcę, odrębnie dla każdej grupy rodzaju napędów. Tabor powinien być przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej zdolności ruchowej.

Czas trwania konkursu i sposób składania wniosków:

Wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem należy składać w formie określonej w Regulaminie Konkursu, w aplikacji WOD2021 poprzez stronę https://wod.cst2021.gov.pl/, w terminie od 13 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. Kolejność składania wniosków o objęcie wsparciem nie ma wpływu na wyniki oceny.

Gdzie szukać informacji?

Pytania w zakresie procedury wyboru przedsięwzięć oraz składania wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w ramach konkursu można przesyłać na email: kpo_autobusy@cupt.gov.pl oraz pisemnie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.cupt.gov.pl/konkurs/aktualnie-trwajace/e1-1-2-zero-i-niskoemisyjny-transport-zbiorowy-autobusy-2-0/


Skip to content