Start konkursu na integrację społeczną osób w kryzysie bezdomności w regionie warszawskim

Start konkursu na integrację społeczną osób w kryzysie bezdomności w regionie warszawskim

09.07.2024

Fundusze Europejskie odgrywają kluczową rolę w rozwijaniu wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności oraz zagrożonych bezdomnością. Dzięki nim lokalne społeczności mogą liczyć na znaczącą poprawę jakości życia oraz większą dostępność usług integracyjnych i aktywizacyjnych.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłosiła start konkursu 8.7 Integracja społeczna osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością, nr FEMA.08.07-IP.01-043/24, skierowanego do regionu warszawskiego stołecznego (RWS). Konkurs ma na celu wspieranie projektów, które integrują osoby w kryzysie bezdomności, przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu i zapewniając niezbędne wsparcie

Typ projektu objęty wsparciem:

Integracja społeczna osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością, w tym:

 • Zapobieganie bezdomności: Intensywne programy reintegracji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych eksmisją, oczekujących na eksmisję, eksmitowanych i przebywających w lokalach socjalnych.
 • Wsparcie w mieszkalnictwie społecznym: Najem społeczny jako forma przeciwdziałania bezdomności oraz popularyzacja tego typu wsparcia.
 • Dostępne cenowo mieszkania: Umożliwienie zamieszkania w dostępnych cenowo mieszkaniach, co zapobiega zadłużeniu, eksmisji i potencjalnej bezdomności.
 • Wsparcie dla osób wychodzących z bezdomności: Sieciowanie instytucji udzielających pomocy i zarządzanie mieszkalnictwem społecznym.
 • Rozwój usług mieszkalnictwa: Wsparcie dla osób bezdomnych, w tym osób o szczególnych potrzebach związanych ze stanem zdrowia lub wiekiem.
 • Podnoszenie jakości usług: Rozwój usług „outreach”, w tym streetworkingu dla osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej.
 • Model Najpierw Mieszkanie: Zapewnienie mieszkania wraz z dostępem do specjalistycznego wsparcia dla najbardziej wykluczonych osób.

Grupa docelowa:

Adresatami wsparcia są osoby i rodziny doświadczające kryzysu bezdomności lub zagrożone bezdomnością, w tym osoby zagrożone eksmisją lub oczekujące na jej orzeczenie, osoby już eksmitowane oraz osoby opuszczające instytucje całodobowego pobytu, w szczególności zakłady penitencjarne.

Kto może składać wnioski? 

Uprawnionymi wnioskodawcami są: 

 • Przedsiębiorstwa,
 • Administracja publiczna,
 • Instytucje wspierające biznes,
 • Partnerstwa,
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • Instytucje nauki i edukacji,
 • Partnerzy społeczni,
 • Służby publiczne.

Szczegóły konkursu: 

 • Pula środków: 12 048 857,60 PLN, w tym dla projektów wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) – 6 024 428,80 PLN
 • Maksymalny poziom dofinansowania:  
 • dla regionu RWS: 95% (85% UE + 10% BP).
  • Minimalny poziom wkładu własnego: 5%

Jak składać wnioski? 

Wnioski o dofinansowanie należy składać do 9 sierpnia br. wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu MEWA 2.0. Szczegółowa dokumentacja jest dostępna na stronie naboru FEMA.08.07-IP.01-043/24 dla regionu RWS.

Pytania? Potrzebujesz pomocy w zakresie tego konkursu?  

Jeśli masz pytania, to skontaktuj się z najbliższym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich lub zadzwoń na infolinię: 801 101 101.   


Skip to content