Instytucja Pośrednicząca w realizacji Programu

Instytucja Zarządzająca może delegować część swoich obowiązków do Instytucji Pośredniczącej.

Instytucja Zarządzająca programem może przekazać wykonywanie części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym (IP). Każda z nich ponosi odpowiedzialność za przypisany sobie zakres obowiązków, bez względu na to, kto je faktycznie wykonuje. Oznacza to, że Instytucja Zarządzająca, powołując Instytucję Pośredniczącą, przekazuje jej część zadań i odpowiedzialności za ich realizację. Nadal jednak pozostaje odpowiedzialna za całość programu.

Instytucja Pośrednicząca

Rolę Instytucji Pośredniczącej mogą pełnić wyłącznie jednostki sektora finansów publicznych. Zakres jej obowiązków określa umowa lub porozumienie. Mogą to być na przykład zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem części programu dotyczącej określonej tematyki, w której specjalizuje się dana instytucja, np. ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorstw czy budowy dróg.

Przykładowe zadania Instytucji Pośredniczącej to:

 • zarządzanie poszczególnymi priorytetami programu,
 • przygotowanie na podstawie wytycznych Instytucji Zarządzającej szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach poszczególnych priorytetów,
 • przygotowanie opisu własnego systemu zarządzania i kontroli,
 • wybór projektów do dofinansowania zgodnie z kryteriami oraz podpisywanie umów z beneficjentami,
 • zapewnienie zgodności projektów z zasadami wspólnotowymi i krajowymi,
 • weryfikacja poprawności i zgodności z prawem wydatków ponoszonych przez beneficjentów,
 • prowadzenie elektronicznego systemu monitorowania realizacji poszczególnych priorytetów,
 • rozliczanie umów z beneficjentami,
 • monitorowanie realizacji umów o dofinansowanie projektów,
 • monitorowanie realizacji wskaźników,
 • prowadzenie kontroli realizowanych projektów,
 • przygotowanie sprawozdań z realizacji poszczególnych priorytetów,
 • ewaluacja poszczególnych priorytetów,
 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych,
 • przechowywanie dokumentacji związanej z wdrażaniem programu przez 3 lata od daty jego zamknięcia.

Dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Instytucja Zarządzająca wyznaczyła Instytucje Pośredniczące:

1. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

 1. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
  tel. (22) 542 20 00 / fax.(22) 698 31 44

E-mail:  mjwpu@mazowia.eu

2. Miasto Stołeczne Warszawa

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

 1. Defilad 1, 00-901 Warszawa
  tel. (22) 443 02 42 / fax.(22) 443 07 98

E-mail:  zit@um.warszawa.pl

3. Wojewódzki Urząd Pracy 

w Warszawie

 1. Młynarska 16, 01-205 Warszawa
  tel. (22) 578 44 00

E-mail:  wup@wup.mazowsze.pl

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie (MJWPU) 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych od 2007 roku jest instytucją wdrażającą środki unijne dla rozwoju Mazowsza. W perspektywie unijnej 2007-2013 MJWPU odpowiadała za wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W obecnej perspektywie 2014-2020 pełni rolę Instytucji Pośredniczącej, która wdraża Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Na terenie województwa mazowieckiego znajdują się Oddziały Zamiejscowe MJWPU – w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wdraża RPO WM 2014-2020 w ramach następujących obszarów:

 1. Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce – 278 217 130 euro (EFRR);
 2. Wzrost e-potencjału Mazowsza – 153 599 843 euro (EFRR);

III. Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości – 213 369 786 euro (EFRR);

 1. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną – 324 359153 euro (EFRR);
 2. Gospodarka przyjazna środowisku – 91 442 566 euro (EFRR);
 3. Jakość życia – 116 411 947 euro (EFRR);

VII. Rozwój regionalnego systemu transportowego – 367 285 892 euro (EFRR);

 1. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem – 172 375 061 euro (EFS);
 2. Edukacja dla rozwoju regionu – 161 901 986 EURO (EFS)

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

Miasto Stołeczne Warszawa jest Instytucją Pośredniczącą ds. ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 realizuje część zadań i zintegrowanych projektów  współfinansowane z funduszy UE, w ramach poniższych osi:

 1. Wzrost e-potencjału Mazowsza, działanie2.1.2E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT – 27 891 474 euro (EFRR);

III. Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, działanie 3.1.1 Rozwój MSP w ramach ZIT – 11 579 348 euro (EFRR), działanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT – 5 680 606 euro (EFRR);

 1. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, działanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – 96 905 583 euro (EFRR);

VIII. Rozwój rynku pracy, działanie 8.3.2 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT – 12 776 522 euro (EFS);

 1. Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – 8 423 086 euro (EFS), działanie 10.3.3 Doradztwo zawodowe w ramach ZIT – 2 500 000 euro (EFS)

Wojewódzki Urząd Pracy (WUP)

Wojewódzki Urząd Pracy pełni ważną rolę w zakresie wdrażania i realizacji zadań finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpływających na aktywizację mazowieckiego rynku pracy. Od roku 2007 WUP pełni rolę instytucji wdrażającej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy jest prowadzona w Warszawie i na terenie Mazowsza w pięciu filiach zlokalizowanych w głównych miastach województwa: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

W nowej agendzie unijnej 2014-2020 WUP pełni rolę Instytucji Pośredniczącej, która wdraża RPO WM w ramach Osi Priorytetowej VIII. Rozwój rynku pracy – 137 885 055 euro (EFS)

Skip to content