Identyfikacja strategicznej regionalnej infrastruktury badawczej województwa mazowieckiego zakończona

22.01.2024

Na posiedzeniu 16 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził wyniki identyfikacji strategicznej regionalnej infrastruktury badawczej województwa mazowieckiego.

Zgodnie z zapisami Kontraktu Programowego dla Województwa Mazowieckiego z 14 września 2022 r. (KP WM), przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury badawczej mogą uzyskać dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027), o ile zostaną wcześniej zidentyfikowane na poziomie regionalnym jako strategiczna regionalna infrastruktura badawcza, a następnie pozytywnie zaopiniowane przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) z udziałem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 

Proces identyfikacji został przeprowadzony w okresie od 27 lipca 2023 r. (ogłoszenie naboru fiszek projektowych) do 12 grudnia 2023 r. (zakończenie oceny przez Zespół do spraw identyfikacji strategicznej regionalnej infrastruktury badawczej województwa mazowieckiego, powołany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego).

Wpłynęło pięćdziesiąt propozycji przedsięwzięć na ok. 400% alokacji dostępnej w FEM 2021-2027. Szesnaście projektów spośród złożonych nie przeszło oceny ze względu na niespełnienie kryteriów dostępu. Ocena trzydziestu czterech przedsięwzięć zakończyła się wynikiem pozytywnym, z liczbą punktów od 7 do 22 (maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów – 22).

Zgodnie z KP WM wartość przedsięwzięć w zakresie dofinansowania ze środków EFRR przekazywanych do opiniowania MFiPR nie może być wyższa niż 200% wartości alokacji przeznaczonej na projekty z zakresu infrastruktury badawczej w ramach FEM 2021-2027. Po uwzględnieniu powyższego warunku na liście przedsięwzięć do opiniowania MFiPR znalazło się dwadzieścia jeden projektów, w kolejności od najwyższej uzyskanej liczby punktów, o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania 195 765 259,26 PLN.

Lista dostępna jest w linku poniżej.

Dokument do pobrania


Skip to content