Fundusze Europejskie na magazyny energii i ciepła oraz na kampanie edukacyjne – trwa nabór wniosków

Fundusze Europejskie na magazyny energii i ciepła oraz na kampanie edukacyjne – trwa nabór wniosków

13.03.2024

Działania na rzecz zielonego rozwoju Mazowsza są priorytetem dla Unii Europejskiej. Dlatego Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych od dzisiaj, 13 marca, przyjmuje wnioski na projekty dotyczące zakupu i montażu magazynów energii i ciepła. Ważne będą również działania promocyjno-informacyjne, kształtujące świadomość ekologiczną. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi ponad 109 mln zł i pochodzi z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.

Magazynowanie energii ma sens

Konkurs w ramach Działania 2.3 Odnawialne źródła energii i późniejsza realizacja projektów to same korzyści, zarówno dla mieszkańców Mazowsza jak i dla środowiska. Nadwyżki energii będzie można wykorzystać na własne potrzeby i zaoszczędzić pienią

Magazyny energii elektrycznej umożliwiają przechowywanie prądu, kiedy produkcja przeważa nad zużyciem. Zgromadzone w ten sposób nadwyżki mogą być wykorzystywane w momentach zwiększonego zapotrzebowania np. w okresie zimowym. Jest to opłacalne, dlatego gorąco zachęcam mazowieckie samorządy do składania wniosków

Zdjęcie sylwetki

– podkreśla Ilona Soja-Kozłowska, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Ogłoszony nabór wniosków dotyczy projektów realizowanych na terenie województwa mazowieckiego – w Regionie Mazowieckim regionalnym (RMR) i Regionie Warszawskim stołecznym (RWS).

Jakie typy projektów?

Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinasowanie na:

  • Zakup i montaż magazynu/-ów energii i/albo ciepła, działających wyłącznie na potrzeby istniejącej/-ych instalacji OZE;
  • Wsparcie przewidziane będzie jedynie na zakup fabrycznie nowego sprzętu, oferowanego na rynek europejski jako magazyn energii, albo magazyn ciepła;
  • Pojemność magazynu/-ów energii i ciepła zainstalowanych w ramach projektu powinna zostać dostosowana do mocy urządzenia/-ń OZE, dla których poszczególny magazyn będzie instalowany;

Dla magazynu energii pojemność nie może przekraczać 1,5 krotności mocy OZE, którego energią będzie zasilany. Magazyn energii i/albo ciepła będzie mógł być wykorzystywany tylko na potrzeby własne obiektu, w którym został zainstalowany.

  • Moce magazynów energii przewidziane do dofinansowania: nie więcej niż 1 MWe, przy czym w przypadku magazynów realizowanych w ramach instalacji OZE ich moc nie powinna przekraczać sumarycznej mocy wszystkich jednostek wytwórczych wchodzących w skład tej instalacji;
  • Wsparcie przewidziane jest dla projektów, które będą obejmować rozwiązania z zakresu systemu zarządzania energią, rozumiane jako zwiększenie autokonsumpcji energii na każdym obiekcie, w którym instalowany będzie magazyn energii, poprzez zastosowanie urządzeń i oprogramowania, którego zadaniem jest:

•  monitoring i kontrola zużycia energii elektrycznej w obiekcie,

• zarządzanie tą energią,

• zarządzanie i optymalizacja profilu zużycia energii,

• maksymalizacja autokonsumpcji z uwzględnieniem optymalizacji końcowej ceny energii elektrycznej.

W ramach naboru dofinansowanie zostanie przeznaczone również na:

  • Działania edukacyjne w tym: kampanie edukacyjno-informacyjne, kształtowanie świadomości ekologicznej, przekazywanie wiedzy i promowanie w społeczeństwie ekologicznych postaw i zachowań oraz tworzenie warunków do aktywnego korzystania z jej zasobów, bez szkody dla środowiska.

Ważna informacja

Konkurs przewiduje możliwość realizacji projektów parasolowych, czyli realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na rzecz użytkowników instalacji magazynów energii i/albo ciepła objętych projektem. Projekt parasolowy nie może dotyczyć wyłącznie samych nieruchomości należących do JST. Projekt może być realizowany wyłącznie przez wnioskodawcę (nie ma możliwości realizacji projektu w partnerstwie).

Czas trwania naboru i finansowanie

Konkurs trwa od 13 marca do 22 kwietnia 2024 r. Pula dostępnych środków wynosi 109 045 000,00 zł – w tym dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR) 98 467 155,20 zł, a dla  regionu Warszawskiego stołecznego (RWS)  wynosi 10 577 844,80 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów bez pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis wynosi: dla RWS – 50% kosztów kwalifikowanych projektu; dla RMR – 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru to 100 tys. zł, a maksymalna 6 mln zł.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostki organizacyjne JST. Beneficjent składa wniosek wyłącznie w formie cyfrowej za pomocą systemu MEWA 2.0.

Regulamin i załączniki

Pełna dokumentacja oraz regulamin naboru znajduje się na stronie naboru

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.


Skip to content