Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027

29.12.2023

Kategoria

Wytyczne-i-zalecenia

PROGRAM

FEM 2021-2027

Poprzednie wersje głównego dokumentu

Poprzednie wersje dokumentu

Wytyczne określają ujednolicone warunki dotyczące realizacji wsparcia w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 i są skierowane do Instytucji Zarządzających tymi programami.

Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079).

Zmiana Wytycznych z grudnia 2023 roku wynika w szczególności z konieczności dostosowania ich zapisów do znowelizowanych przepisów ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, które weszły w życie 1 listopada 2023 r. Z tego powodu, do dokumentu dodany został także załącznik nr 2 dotyczący otwierania się placówek na usługi świadczone w społeczności lokalnej. W treści dokumentu wprowadzono również inne zmiany porządkujące lub służące aktualizacji zapisów wytycznych.

Indeksacja stawki jednostkowej stażu uczniowskiego, zgodnie z przepisem sekcji 6.3.1, ust. 7 Wytycznych

Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) dotyczy indeksacji stawki jednostkowej stażu uczniowskiego, przeprowadzanej zgodnie z przepisem sekcji 6.3.1, ust. 7 Wytycznych, w przypadku zmiany minimalnej stawki godzinowej za pracę. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 1893), wydany został Komunikat dotyczący wzrostu wysokości stawki jednostkowej stażu uczniowskiego dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Obowiązuje od 28.12.2023

Treść komunikatu MFiPR (PDF 138 KB)

Indeksacja stawki jednostkowej na utworzenie miejsca pracy i stawki jednostkowej na utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych, zgodnie z przepisem sekcji 4.4.1, pkt 16 i 17 WytycznychKomunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) dotyczy indeksacji stawki jednostkowej na utworzenie miejsca pracy i stawki jednostkowej na utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych, przeprowadzanej zgodnie z przepisem sekcji 4.4.1 pkt 16 i 17 Wytycznych. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 1893) oraz w związku z ogłoszeniem komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 r. (M. P. poz. 110), wydany został Komunikat dotyczący wzrostu wysokości stawki jednostkowej na utworzenie miejsca pracy i stawki jednostkowej na utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Treść komunikatu MFiPR  (PDF 144 KB)

Komentarz do Wytycznych

Komentarz dotyczy zgodności Wytycznych z postanowieniami Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, w tym w szczególności art. 19 Konwencji dotyczącym zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości niezależnego życia. Komentarz został opracowany w wyniku ustaleń z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w celu zapewnienia, że realizowane w programach regionalnych wsparcie będzie przestrzegało zobowiązań wynikających z ww. dokumentów.

Komentarz do Wytycznych (PDF 166 KB)
załącznik nr 1 Pismo MFiPR przekazujące wyjaśnienia RPO (PDF 217 KB)
załącznik nr 2 Pismo RPO przyjmujące wyjaśnienia (PDF 60 KB)

Poprzednie wersje dokumentu

Kategoria

Wytyczne-i-zalecenia

PROGRAM

FEM 2021-2027

Załączniki

  • docx   93 strony   0.19 MB Data publikacji 24.03.2023 |
  • xlsx   0.64 MB Data publikacji 24.03.2023 |
Plik pdf 117 stron 0.54 MB

Data publikacji 08.01.2024

Skip to content