Projekt zmienionych Wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027

28.07.2023

Kategoria

Wytyczne-i-zalecenia

PROGRAM

FEM 2021-2027

Nowelizacja wytycznych jest prowadzona na wyraźne zalecenie Komisji Europejskiej. Ma wyłącznie na celu zmianę postanowienia sekcji 8.2.7 pkt 4 lit. a.

W opinii KE dotychczasowy zapis budzi wątpliwości co do spójności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającym rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE. L 193 z 18.07.2018, str. 1).

Wytyczne w pozostałym zakresie były już opiniowane, dlatego nie podlegają dalszemu opiniowaniu i ewentualne uwagi odnoszące się do niezmienianych zapisów nie będą uwzględniane.

Opinie do zmiany wprowadzonej do dokumentu można przesyłać do 11 sierpnia 2023 roku na adres e‑mail: elzbieta.krawczyk@mfipr.gov.pl

Kategoria

Wytyczne-i-zalecenia

PROGRAM

FEM 2021-2027
Plik docx 36 stron 0.10 MB

Data publikacji 28.07.2023
Obowiązuje od 25.07.2023   

Skip to content