Do 30 sierpnia wydłużamy nabór wniosków na projekty z zakresu poprawy dostępności szkół w regionie mazowieckim regionalnym

Do 30 sierpnia wydłużamy nabór wniosków na projekty z zakresu poprawy dostępności szkół w regionie mazowieckim regionalnym

22.05.2024

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, konkurs na dostosowanie szkół do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) został przedłużony. Projekty w ramach tego konkursu mogą być realizowane wyłącznie na terenie regionu mazowieckiego regionalnego. Dofinansowanie umożliwi m.in. przebudowę, rozbudowę bądź adaptację istniejącej infrastruktury dydaktycznej, w tym sal gimnastycznych. Kwota przeznaczona na poprawę dostępności szkół wynosi ponad 90 mln zł. Beneficjenci, którzy jeszcze pracują nad swoimi wnioskami, mają czas do 30 sierpnia 2024 r.

Konkurs odbywa się w ramach Działania 5.1 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami, typ projektów: Dostosowanie szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej) dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Kto może wziąć udział w konkursie na poprawę dostępności szkół?

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • organizacje pozarządowe,
  • szkoły i inne placówki systemu oświaty (Organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe)

Na jakie działania z zakresu poprawa dostępności szkół można pozyskać dofinansowanie?

Wsparciem objęte będą projekty mające na celu poprawę dostępności szkół prowadzących kształcenie ogólne (Kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.) do potrzeb  uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), która umożliwi im uczestnictwo w edukacji ogólnodostępnej (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej), dotyczące:

  • przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub adaptacji istniejącej infrastruktury dydaktycznej, w tym sal gimnastycznych (o ile wynika to z analizy potrzeb, jest powiązane z celami Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i wspiera rozwój działań integracyjnych, włączających, w ramach walki z wykluczeniem społecznym) służącej zwiększeniu jej dostępności dla uczniów ze SPE, w tym także w zakresie wyposażenia (jako niezbędny i uzupełniający element projektu),
  • budowy nowej, dostępnej dla uczniów ze SPE infrastruktury, jedynie wyjątkowo i w uzasadnionych przypadkach, kiedy nie będzie możliwości adaptacji lub modernizacji istniejącej infrastruktury, lub kiedy byłoby to nieefektywne kosztowo.

Ważne:

Specjalne potrzeby edukacyjne rozumiane są jako potrzeby wynikające m.in. z: niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, zaburzeń zachowania, szczególnych uzdolnień, specyficznych trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, choroby przewlekłej, sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodzin lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą, uchodźstwem wywołanym agresją lub działaniami wojennymi.

Czas trwania konkursu i sposób składania wniosków:

Konkurs trwa od 12 kwietnia 2024 r. Nowy termin zakończenia naboru to 30 sierpnia 2024 r. 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy za pomocą systemu MEWA 2.0

Regulamin i załączniki

Dokumentacja znajduje się na stronie naboru

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.


Skip to content