Do 19 czerwca wydłużamy nabór wniosków na usługi społeczne i zdrowotne

Do 19 czerwca wydłużamy nabór wniosków na usługi społeczne i zdrowotne

31.05.2024

Fundusze Europejskie wspierają rozwój lokalnych usług społecznych! Dzięki dofinansowaniu mogą rozwinąć się usługi opiekuńcze, asystenckie oraz programy usamodzielniania osób w placówkach całodobowych. Dodatkowo zapewniony zostanie indywidualny transport dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Nie przegap szansy – nabór wniosków przedłużony do 19 czerwca!

Nabory dla regionu warszawskiego stołecznego oraz mazowieckiego regionalnego odbywają się w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Kto może wziąć udział?

Wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:    

 • Przedsiębiorstwa,   
 • Administracja publiczna,   
 • Instytucje wspierające biznes,   
 • Partnerstwa,   
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,   
 • Instytucje nauki i edukacji,   
 • Partnerzy społeczni,  
 • Służby publiczne.

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

Na co można pozyskać dofinansowanie w trwającym naborze?

Wsparcie dotyczy usług świadczonych w społeczności lokalnej, takich jak:

 • Rozwój usług opiekuńczych, świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i całodobowych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 • Rozwój usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami;
 • Umożliwienie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności, wyłącznie jako elementu wsparcia pod warunkiem kompleksowości usługi opiekuńczej;
 • Wsparcie opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym opieka wytchnieniowa;
 • Wsparcie procesu usamodzielniania osób przebywających w placówkach całodobowych na podstawie indywidualnych planów usamodzielniania z wykorzystaniem mieszkalnictwa wspomaganego, usług opiekuńczych, asystentury osobistej, kręgów wsparcia i innych usług specjalistycznych;
 • Sfinansowanie działań placówkom świadczącym opiekę instytucjonalną, pozwalających na rozszerzenie oferty o prowadzenie usług świadczonych w społeczności lokalnej (o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej);
 • Szkolenia kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej, w tym zamiana/dostosowanie kompetencji pracowników placówek całodobowych w działaniach na rzecz opieki środowiskowej.

Szczegółowe informacje o naborach oraz załączniki znajdują się na:

Czas trwania konkursu i sposób składania wniosków:

Konkurs trwa od 10 maja 2024 r. Nowy termin zakończenia naboru to 19 czerwca 2024 r.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy przesłać za pomocą systemu MEWA 2.0.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.


Skip to content